PyCharm 2023.1 EAP 4


Ta kompilacja zapewnia obsługę opcji konfiguracyjnych Tailwind CSS, możliwość konfigurowania akcji przy zapisywaniu nowych projektów i nie tylko.

UI

Przeprojektowany widżet Uruchom dla nowego interfejsu użytkownika

Przeprojektowano widżet Uruchom w nagłówku głównego okna, aby jego wygląd był dyskretny i przyjemniejszy dla oczu.

Opcja wyświetlania ukrytych kart w nowym interfejsie użytkownika

Użytkownicy nowego interfejsu użytkownika mogą teraz zobaczyć pełną listę otwartych kart edytora. Jest ona dostępna za pośrednictwem selektora Pokaż ukryte karty znajdującego się na prawym końcu rzędu kart.

Konfigurowanie akcji przy zapisywaniu dla nowych projektów

PyCharm 2023.1 EAP 4 dodaje opcję wstępnego zdefiniowania zachowania akcji przy zapisywaniu dla nowych projektów.

Jest to dostępne w Plik | Konfiguracja nowych projektów | Preferencje dla nowych projektów | Narzędzia | Akcje na Zapisz i w akcje, które mają być uruchamiane podczas zapisywania zmian w przyszłych projektach.

Wyszukiwanie klas oparte na uczeniu maszynowym w Search Everywhere domyślnie włączone

Aby zapewnić trafniejsze i dokładniejsze wyniki wyszukiwania, trwają prace nad zintegrowaniem rankingu uczenia maszynowego z funkcją Search Everywhere (Podwójne ⇧ / Podwójny Shift).

Algorytm sortowania na karcie Klasy jest teraz domyślnie zasilany przez uczenie maszynowe, podobnie jak wyniki na kartach Akcje i Pliki.

Edytor

Określanie rozmieszczenia wklejanej treści

W wersji 2023.1 dopracowano wygodę użytkownika podczas wklejania wiersza, który został skopiowany lub wycięty bez zaznaczenia. Istnieje teraz specjalne ustawienie, które pozwala kontrolować położenie wklejonej treści.

W Preferencje / Ustawienia | Ustawienia zaawansowane, w sekcji Edytor można wybrać żądane zachowanie dla akcji Wklej.

Wyświetlanie białych znaków tylko w wybranym kodzie

W Preferencje/ Ustawienia jest dostępne nowe pole wyboru Zaznaczenie w Edytor | Ogólne | Wygląd | Pokaż białe znaki, które umożliwiaja skonfigurowanie tego ustawienia, aby środowisko IDE wyświetlało białe znaki jako małe kropki tylko po zaznaczeniu kodu.

Programowanie web

Konfiguracja CSS Tailwind

W PyCharm 2023.1 dodano ulepszenia CSS Tailwind. W tej kompilacji dodano obsługę wszystkich opcji konfiguracyjnych, takich jak konfigurowanie niestandardowych uzupełnień nazw klas w opcji classAttributes, a nawet eksperymentalnej, takiej jak tailwindCSS.experimental.configFile.

Te opcje można znaleźć i skonfigurować w Preferencje / Ustawienia | Języki i frameworki | Arkusze stylów | Tailwind CSS.

Testy Jest w folderach

Dodano również możliwość uruchamiania wszystkich testów w określonym folderze za pomocą menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. To znacząco ułatwi uruchamianie testów Jest.

Automatyczna konwersja ciągów znaków na literały szablonowe

W PyCharm 2023.1 znaki w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie zostaną automatycznie przekształcone w literały szablonu za każdym razem, gdy zostanie wpisane ${. Działa to zarówno w przypadku surowych ciągów znaków, jak i właściwości JSX.

Uniwersalne podejście do obsługi odwołań do plików

W wersji 2023.1 poprawiono sposób, w jaki PyCharm obsługuje odwołania w JavaScript, TypeScript, HTML, CSS i różnych frameworkach. Odwołania są teraz obsługiwane w bardziej ogólny sposób w projektach. Przykładowo rozpoznawanie obrazów, plików CSS lub HTML działa teraz z aliasami ścieżek.

Import komponentów dodanych przy kopiowaniu i wklejaniu

Kiedy kod jest kopiowany i wklejany z jednego pliku do drugiego, PyCharm automatycznie kopiuje i dodaje wszystkie wymagane importy. Tak było wcześniej w przypadku zwykłych szablonów JavaScript, TypeScript i React. W PyCharm 2023.1 działa teraz również z szablonami Vue, Svelte, Astro i Angular.

Lepsze ustalanie priorytetów importowanych bibliotek do automatycznego importu

Poprawiono zachowanie IDE podczas dodawania automatycznego importu z różnych bibliotek z tą samą nazwą eksportowanego elementu.

Wyskakujące okienko z opcjami importu nie jest już wyświetlane, jeśli projekt ma już importu dla elementu. Importy automatyczne są teraz dodawane na podstawie istniejącego importu w projekcie.

Aby dodać import dla elementu z innej biblioteki, instrukcję importu należy dodać ręcznie. Następnie IDE wyświetli wyskakujące okienko z opcjami, dzięki którym będzie działać tak, jak w poprzednich wersjach.

Kontrola wersji

Ulepszony przepływ przeglądu kodu dla GitHub

W przypadku PyCharm 2023.1 został dopracowany proces przeglądania kodu w środowisku IDE.

Aby ułatwić pracę, przerobiono okno narzędzia Pull Request. Zawiera teraz dedykowaną kartę dla każdego otwartego żądania ściągnięcia. Zakładka natychmiast wyświetla listę zmienionych plików, ale zawiera teraz mniej informacji niż wcześniej. Pozwala to lepiej skupić się na bieżącym zadaniu. Dostępny jest teraz również dedykowany przycisk do łatwego wykonywania akcji, która jest uważana za najważniejszą, biorąc pod uwagę aktualny stan żądania ściągnięcia.

Inne zmiany

  • Konfiguracje uruchamiania uwzględniają teraz typ interpretera platformy Docker używanego w projekcie.
  • Używanie nawiasów w instrukcji „yield from” nie prowadzi już do fałszywego błędu Usuń zbędne nawiasy.
  • Wyjątki RuntimeError są teraz wypisywane w konsoli Python.