IntelliJ IDEA 2020.3 Released!


IntelliJ IDEA 2020.3 oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak interaktywne wskazówki podczas debugowania, wsparcie dla etapów GIT, rozszerzone wsparcie dla rekordów Java 15 i klas zapieczętowanych i nie tylko. Upraszcza codzienną pracę z endpointami, strukturami i profilerem. Ogólny UX został ulepszony dzięki lepszemu uzupełnianiu kodu opartemu na technologii uczenia maszynowego, bardziej intuicyjnemu i użytecznemu nowemu ekranowi powitalnemu oraz lepszemu sprawdzaniu pisowni i gramatyki. Krótko mówiąc, wszystko w tym jest lepsze!

Poniżej streszczony spis wszystkich głównych aktualizacji, usprawnień i ulepszeń funkcji, o których musisz wiedzieć w wersji 2020.3:

Edytor

 • Jeśli chcesz zmienić nazwy wystąpień, możesz teraz wybrać, czy chcesz to zrobić w komentarzach i literałach ciągów, czy w tekście do druku.
 • Możesz łatwiej organizować zakładki, przeciągając je i upuszczając, aby podzielić edytor w poziomie lub pionie. Dodano również czynność „Open in Right Split”, która dzieli edytor w pionie po otwarciu innego pliku.
 • Organizowanie przypiętych kart jest łatwiejsze. Możesz przeciągać i upuszczać pliki, aby dodać je do przypiętych kart. Dodatkowo możesz przechowywać wszystkie przypięte karty w osobnym wierszu.
 • Można ustawić IntelliJ IDEA jako domyślną aplikację do otwierania określonych typów plików.
 • Teraz można dodać szablon, który tworzy kilka plików. W szablonie można wprowadzić wzorzec, aby wygenerować nazwę pliku i ścieżkę.
 • Poprawiono formatowanie Markdown, zsynchronizowano podgląd i edytor oraz dodano obsługę Mermaid.js

User Experience

 • Nowy ekran powitalny zawiera cztery nowe zakładki – jedną do zarządzania projektami, jedną do konfigurowania interfejsu IDE, druga do instalowania wtyczek i jedna do nauki efektywniejszego korzystania z IntelliJ IDEA.
 • Karta Learn IntelliJ IDEA na ekranie powitalnym zapewnia dostęp do interaktywnych kursów, które pomogą Ci poznać funkcje IntelliJ IDEA przy użyciu rzeczywistych przykładów kodu.
 • Możliwe jest zsynchronizowanie motywów IDE i systemu operacyjnego
 • Dodano tryb czytnika dla plików tylko do odczytu i plików z bibliotek zewnętrznych. Czytanie komentarzy w takich plikach jest teraz łatwiejsze.
 • Pliki można otwierać w trybie LightEdit za pomocą polecenie -e(-edit). W oknie LightEdit można aktywować tryb IDE, aby korzystać ze wszystkich funkcji IDE.
 • Alt + Enter teraz wywołuje sprawdzanie gramatyki i pisowni. Nowa wersja silnika sprawdzania gramatyki LanguageTool usprawnia przeglądanie tekstu w języku angielskim i dodaje obsługę ponad 10 dodatkowych języków.
 • W oknie dialogowym „Search Everywhere” można teraz wyszukiwać wiadomości, tagi i gałęzie usługi GIT oraz wykonywać łatwe obliczenia.
 • Możesz skonfigurować IDE, aby otwierać pliki na karcie podglądu za pomocą jednego kliknięcia.
 • IntelliJ IDEA powiadomi Cię o najnowszych aktualizacjach JDK i da Ci możliwość ich pominięcia lub aktualizacji ze swojego IDE.
 • Dodano selektor emotikonów dla systemu Linux🥳

Debugger

 • Podczas debugowania można uzyskać dostęp do interaktywnych wskazówek dotyczących zmiennych i zmieniać wartości pól tych zmiennych.
 • Dodano nowy typ wyrażenia obserwującego, które jest połączone z określonym kontekstem i wyświetlane w edytorze.
 • Opcje profilowania „Show reffering objects” oraz „Calculate retained size” są teraz dostępne podczas debugowania.
 • Tylko jedna karta z ramkami i zmiennym oraz wyjsciem konsoli zostanie otwarta dla sesji debugowania zadania Gradle.

VCS

 • Możesz wprowadzać zmiany w środowisku IDE. Węzły Staged i Unstaged są teraz dostępne w widoku Commit.
 • Twoje menu VCS wyświetla działania związane z systemem kontroli wersji, którego używasz w projekcie.
 • Kiedy tworzysz nowe gałęzie, IDE automatycznie poprawi niedopuszczalne znaki w nazwach gałęzi. Przeprojektowano również menu kontekstowe dla bieżącej gałęzi, aby wyświetlało powiązane działania.

Java

 • Zaczęto używać nowego mechanizmu rankingu opartego na uczeniu maszynowym w celu uzyskania sugestii dotyczących uzupełnienia kodu w języku Java.
 • Nowa akcja zamiaru umożliwia konwersję rekordów na klasy.
 • Wprowadzono uzupełnianie, wgląd w kod i refaktoryzację dla klas zapieczętowanych.
 • Kiedy twoje pliki używają mechanizmu Shebanga, IntelliJ IDEA wykrywa to, otwiera je poprawnie i umożliwia wykorzystanie wglądu w kod.
 • Jeśli wyodrębnisz metodę Java, zostanie to zrobione od razu, bez żadnych pośrednich okien dialogowych.
 • Dodano nowe inspekcje Java i działania związane z intecjami oraz poprawiono dla nich uzupełnianie kodu.
 • Wtyczka Lombok jest teraz wbudowana.

Wspólny rozwój

 • IntelliJ IDEA 2020.3 obsługuje Code With Me (EAP) – nową usługę do wspólnego opracowania i programowania w parach.

Konfiguracja Run

 • Konfiguracje Run/Debug zawierają nowy interfejs użytkownika, który grupuje najczęściej używane ustawienia na jednym ekranie i umożliwia dodanie większej liczby parametrów w razie potrzeby.

Profiler

 • Okno narzędzia Profiler zostało przerobione, aby umożliwić podłączenie profilera do uruchomionego procesu i szybki dostęp do wcześniej utworzonych snapshotów.
 • Pliki .jfr i .hprof można szybko otwierać, przeciągając je i upuszczając w środowisku IDE, klikając je dwukrotnie w widoku projektu lub za pośrednictwem opcji File|Open

Frameworki i Web

 • Możesz teraz filtrować wyszukiwanie endpointów i wygodnie rozmieszczać punkty końcowe w swoim IDE. Dla każdego punktu końcowego masz dostęp do dokumentacji klienta HTTP ad hoc i otwartego interfejsu API.
 • Możliwe jest wyeksportowanie żądania HTTP do cURL.
 • Okno dialogowe uzupełniania adresu URL zawiera więcej informacji, pokazując ikony struktury, metody HTTP i lokalizacje źródłowe. Nieaktualne adresy URL są wyświetlane z przekreśleniem.
 • Możesz uzyskać dostęp do działań związanych z adresem URL, korzystając z nowej ikony kuli ziemskiej obok adresu URL.
 • Obsługiwane jest teraz wgląd w kod dla Spring MVC Functional Routing, RestOperations, Spring WebTestClient i Spring Reactive WebClient.
 • Możesz konwertować żądania HTTP ze starego formatu do obecnie akceptowanego.
 • Poprawiono wgląd w kod Swagger i dodano obsługę Swagger Hub.
 • Nowe projekty Quarkus i Micronaut mają teraz automatycznie tworzone konfiguracje uruchamiania.
 • Możesz użyć zakończenia dla predefiniowanych metod używanych do tworzenia interfejsów repozytorium. Dodano również obsługę adnotacji Micronaut @Query.

Kubernetes

 • Możesz teraz pobrać pod logs na twój lokalny sprzęt i szybko usunąć zasoby Kubernetes.
 • Możliwe jest teraz automatyczne ładowanie schematów CRD z aktywnego klastra.
 • Dodano akcje „Open Console and Run Shell”.

Kotlin

 • Cykl wydawniczy wtyczki Kotlin IDE jest teraz zsynchronizowany z cyklem wydawniczym IntelliJ IDEA.
 • Możliwa jest teraz konwersja międzyjęzykowa, co oznacza, że można wstawić element Kotlin z języka Java.
 • Możesz również reafktoryzować inline także funkcje let, run, apply i scope. Poprawiono wbudowane wyrażenia lambda.
 • Dodano obsługę strukturalnego wyszukiwania i zastępowania (SSR) akcji Kotlin.

Baza danych

 • Możesz teraz używać języka SQL do wykonywania zapytań w bazach danych MongoDB.
 • DataGrip obsługuje teraz usługę Couchbase Query.
 • Wprowadzono dwa nowe ekstraktory: One-Row i SQL-Insert-Multirow.

Java Script

 • Zintegrowano usługę języka TypeScript w oknie narzędzi Problems i przeniesiono działania dostępne wcześniej w oknie narzędzia TypeScript do dedykowanego widżetu na pasku stanu.
 • Jeśli masz nierozwiązany komponent React, IDE może teraz utworzyć odpowiednią konstrukcję kodu.
 • W przypadku plików JavaScript i TypeScript pasek nawigacji umożliwia teraz przejście do określonych elementów kodu w bieżącym pliku.

Scala

 • Scala Compile Server teraz kompiluje niezależne moduły równoległe.
 • Dodano wykres kompilacji, aby pomóc zoptymalizować strukturę modułów projektu i opcje maszyn wirtualnych serwera kompilacji.
 • Wtyczka Scala może teraz łączyć prefiksy pakietów IntelliJ IDEA z powiązanymi klauzulami pakietów Scali i względnymi importami.
 • Wsparcie dla MUnit jest teraz dostępne ze wszystkimi typowymi zaletami.
 • Wtyczka Scala rozumie teraz nową składnię głównych metod.