PyCharm 2021.1 EAP 4: Wsparcie WSL2 i szybsze indexowanie


Ta kompilacja EAP (Early Acces Program) zawiera kilka fajnych dodatków do obsługi WSL 2, przyspiesza indeksowanie i wprowadza szablon dla GitHub pull request.

Wsparcie WSL 2

Najlepszą wiadomością jest to, że od teraz można pracować w PyCharm z projektem przechowywanym w systemie plików WSL, bez kopiowania projektu do plików systemu Windows.

Ponadto PyCharm wykrywa teraz interpreter WSL. Jeśli żaden interpreter WSL nie jest skonfigurowany dla twojego projektu, PyCharm będzie szukał interpreterów systemowych i automatycznie ustawi je jako interpreter domyślny.

Co więcej, można otworzyć dowolny katalog w \\wsl$ za pomocą PyCharm. Jeśli PyCharm wykryje jakikolwiek plik Pythona w katalogu, zasugeruje utworzenie interpretera opartego na WSL.

Gdy projekt zostanie otwarty, PyCharm Terminal będzie już skonfigurowany do pracy w WSL. Jeśli chodzi o kontrolę wersji, można użyć Git, który jest zainstalowany w instancji WSL użytkownika.

PyCharm pozwala teraz na używanie niestandardowych dystrybucji Linuksa działających na WSL. PyCharm automatycznie wykrywa taką dystrybucję i dodaje ją do listy dystrybucji Linuksa. Nie trzeba dodawać dodatkowej konfiguracji wstępnej – począwszy od 2021.1, PyCharm zrobi wszystko za użytkownika.

Chociaż debugowanie jest w pełni obsługiwane dla WSL2, użytkownicy nadal muszą wykonać kilka kroków manualnie aby skonfigurować debugger do pracy z WSL2. Dzięki opiniom społeczności PyCharm (Py-44230) stworzono zestaw prostych instrukcji dotyczące włączania debugowania dla konfiguracji WSL.

Szybsze indeksowanie

Nowe wstępnie utworzone indeksy dla najpopularniejszych interpreterów języka Python znacznie przyspieszyły indeksowanie bibliotek standardowych. Nowe podejście do wstępnie utworzonych indeksów pomogło również zmniejszyć rozmiar pliku instalacyjnego PyCharm.

VCS

Wsparcia dla szablonów Git commit

PyCharm ma teraz szablon Git commit, który można użyć do tworzenia niestandardowych wiadomości commitów w zależności od potrzeb. Jeśli zostanie zdefiniowany szablon commit, IDE wyświetli tekst z niego jako początkowy komunikat o commicie.

Aktualizacja UX i UX w Kliencie HTTP

Po uruchomieniu żądania od klienta HTTP środowisko IDE otwiera okno narzędzia Usługi. Teraz można zwinąć zwrócony kod HTML, JSON lub XML, klikając ikonę minus obok niego.

Prawy panel pionowy otrzymał nowy wygląd. Ustawienia widoku odpowiedzi są teraz zgrupowane pod ikoną „oka”. Po kliknięciu można wybrać wyświetlanie numerów wierszy i format wyświetlania odpowiedzi. Co więcej, można łatwo przewijać odpowiedź do góry i do dołu, klikając odpowiednie ikony.

Ostatnia nowa ikona, „Copy Response Body To Clipboard”, umożliwia skopiowanie treści odpowiedzi bez wszystkich dodatkowych informacji, które zawiera pełna odpowiedź.