CLion 2022.1 EAP6


Wersja 6 programu wczesnego dostępu dla CLion 2022.1 zawiera między innymi ustawienia wstępne CMake, ulepszone formatowanie skryptów CMake i inne poprawki.

Aktualizacje CMake

CLion teraz automatycznie tworzy profile CMake do konfiguracji ustawień wstępnych (wcześniej było to dostępne tylko dla ustawień wstępnych kompilacji). Ta zmiana ułatwia proces konfiguracji i umożliwia usunięcie zbędnych ustawień wstępnych kompilacji.

CLion działa teraz również z argumentem –preset przekazanym do polecenia cmake. Dane z ustawienia wstępnego są ładowane do ustawień typu kompilacji, łańcucha narzędzi i katalogu kompilacji.

CMake v3.22 zostało dodane do CLion.

CLion powiadamia teraz, gdy w środowisku zaszły zmiany, i wymagają one wyczyszczenia pliku CMakeCache.txt oraz załadowania projektu.

Powiadomienie to jest zwykle wyświetlane po zaktualizowaniu Xcode w systemie macOS, a kompilatory nie są już dostępne w ich poprzednich ścieżkach. Podobna sytuacja może się również zdarzyć w przypadku MSVC i MinGW.

Skrypty CMake są dokładniej formatowane:

  • if() .. endif(), else() i elseif(), endforeach(), endfunction(), endmacro(), i endwhile()są poprawnie wyrównywane,
  • Teraz można składać bloki dla tych poleceń,
  • Parowanie nawiasów klamrowych i podświetlanie bloków kodu są również dla nich dostępne.

Naprawy błędów:

  • Fałszywe pozytywne wartości występowały w analizie przepływu danych dla wywołań funkcji umieszczonych w nawiasach.
  • Słowo kluczowe auto było podświetlane nieprawidłowo, gdy użyto typu zwrotu.
  • Szerszy kontekst niż to konieczne zostawał rozważony przez refaktoryzację Rename podczas zmiany nazwy zmiennej lokalnej.
  • Różne problemy z kompilacją kodu.
  • Uszkodzone podświetlanie i ikona uruchamiania dla Boost.Test 1_69_0.