PhpStorm 2022.1 EAP #7


Refaktoryzacja metody ekstrakcji na miejscu

Extract Method jest dostępne w PhpStorm od 2011 roku i jest jedną z najczęściej używanych refaktoryzacji.W PhpStorm 2021.3 zostało wprowadzonych kilka ulepszeń.

Aby użyć tej refaktoryzacji, należy wybrać dowolny fragment kodu i nacisnąć ⌘⌥M (Cmd+Alt+M / Ctrl+Alt+M).

Wcześniej ta kombinacja otwierała okno dialogowe konfiguracji refaktoryzacji. Dla ułatwienia korzystania w PhpStorm 2022.1 w wielu przypadkach w celu wyodrębnienia metody dostępna będzie refaktoryzacja na miejscu.

W takim przypadku okno dialogowe refaktoryzacji nie zostanie otwarte, a nowa metoda (lub funkcja) zostanie utworzona od razu w edytorze. Kursor będzie aktywny do edycji nazwy nowej metody.

Okno nadal jest dostępne pod ikoną trybika, gdzie znajdują się opcje refaktoryzacji.

Usprawnienia dla WordPress

Przejście z wywołania zaczepu do deklaracji

System zaczepów WordPressa jest potężny, ale opiera się na nazwach ciągów zdarzeń (działań). Z tego powodu nie było możliwe przejście prosto z miejsca wywołania zaczepu do miejsca, w którym zadeklarowany jest obsługujący kod.

W PhpStorm 2022.1, po lewej stronie wywołania pojawi się odpowiednia ikona. Po kliknięciu umożliwi zobaczenie listy zastosowań zaczepu, wywołania jak i deklarację.

Wsparcie dla dynamicznych ścieżek z get_template_directory_uri()

W PhpStorm istnieje opcja użycia ⌘+Klik (Ctrl+Klik) na ścieżkach plików, aby otworzyć odpowiednie pliki w edytorze.

Nie działało to jednak w przypadku ścieżek dynamicznych używanych w WordPress, gdy część została złożona przy użyciu niektórych jego funkcji.

W tej wersji dodana została obsługa funkcji get_template_directory_uri() w ścieżkach.

Typy ogólne dla PHP

Kontynuowane jest ulepszanie obsługi generyków opartych na adnotacjach w PhpStorm. W nadchodzącym wydaniu dodano jeszcze kilka przypadków.

  • Wsparcie dla @psalm-import-type,
  • Wsparcie dla @psalm-trace,
  • Wsparcie typów ogólnych w tagach @method.

Doświadczenie użytkownika

Ukryte etykiety zakładek w narzędziu debugowania

Aby zmaksymalizować użyteczną przestrzeń w oknie narzędzia debugowania, domyślnie ukryte zostały etykiety kart. Aby ponownie je wyświetlić lub dostosować ich lokalizację, wystarczy użyć opcji Pokaż etykiety kart w Ustawieniach układu.

Zaktualizowany pływający pasek narzędzi edytora Markdown

Aby ułatwić formatowanie plików Markdown, przerobiono pływający pasek narzędzi, który pojawia się podczas zaznaczania tekstu. Oprócz nowego projektu pasek narzędzi umożliwia teraz tworzenie list i udostępnia menu do wybierania stylów nagłówków.

Pasek jest dostosowywany, umożliwiając wypełnienie go najbardziej potrzebnymi narzędziami dla szybszego dostępu. Jest to dostępne pod:

Settings / Preferences | Appearance & Behavior | Menus and Toolbars | Markdown Editor Floating Toolbar