IntelliJ IDEA 2022.1 już dostępne


Ta wersja wprowadza Analizator zależności, który ułatwia zarządzanie zależnościami i rozwiązywanie konfliktów. Okno narzędzia Powiadomienia oferuje zupełnie nowy sposób otrzymywania i przechowywania powiadomień z IDE. Zaktualizowany kreator nowego projektu ułatwia uruchamianie nowych projektów o dowolnej skali i złożoności. Uaktualniono wbudowane wskazówki Code Vision o podpowiedzi dla autora kodu i domyślnie włączono je wszystkie, aby zapewnić natychmiastowy wgląd w kod bezpośrednio w edytorze. Dodana została również obsługa nowych funkcji w Javie 18 i znacznie poprawiona wydajność IDE dzięki Kotlin.

Kluczowe zmiany

 • Nowo wprowadzony Analizator zależności dostarcza informacji o wszystkich zależnościach Maven i Gradle używanych w projekcie oraz zapewnia ulepszone zarządzanie zależnościami, natychmiastowe rozwiązywanie konfliktów i łatwą korektę konfiguracji kompilacji.
 • Instancja Dziennika zdarzeń została zastąpiona nowym oknem narzędzia Powiadomienia, aby wyraźniej wyróżniać ważne i pomocne powiadomienia.
 • Przerobiono interfejs kreatora nowego projektu, aby usprawnić tworzenie nowych projektów zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych użytkowników.

Użytkowanie

 • Wprowadzono ulepszone wskazówki dotyczące wkładek Code Vision, które zapewniają natychmiastowy wgląd w kod bezpośrednio w edytorze. Lista wyświetlanych metryk obejmuje teraz pochodne, użycia, autorów kodu i powiązane problemy. Wszystkie metryki są teraz domyślnie włączone i można je modyfikować w ustawieniach Inlay Hints Settings. Te ustawienia również zostały zaktualizowane i otrzymały nowy interfejs konfiguracji.
 • Teraz można równomiernie rozłożyć przestrzeń roboczą i podzielić ją na zakładki o tej samej szerokości.
 • Zaktualizowany kreator nowego projektu oferuje teraz przerobiony generator projektów Maven Archetype z ulepszonym przeglądaniem archetypów i zarządzaniem katalogiem archetypów.
 • Dzięki IntelliJ IDEA Ultimate można teraz eksportować diagramy UML do innych formatów.
 • Okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne i zamienianie zostało przeprojektowane i oferuje teraz łatwy sposób przeglądania szablonów oraz wygodniejszy interfejs użytkownika.
 • Wprowadzono również szereg aktualizacji i poprawek funkcji ułatwień dostępu IntelliJ IDEA, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników.

Bezpieczeństwo

 • IntelliJ IDEA Ultimate 2022.1 wykrywa zależności Maven i Gradle, które są uważane za podatne na ataki, i sugeruje poprawki, jeśli są dostępne. Jest to możliwe dzięki Checkmarx Software Composition Analysis, która jest dołączona do IDE za pomocą wtyczki Package Checker.

Edytor

 • Edytor Markdown został ulepszony i można teraz uruchamiać polecenia bezpośrednio z pliku za pomocą ikony Uruchom i kopiować bloki kodu za pomocą nowego Kopiuj fragment kodu.
 • Można teraz wykonać ponowne formatowanie kodu podczas pracy w trybie LightEdit.
 • Dodano nową kontrolę nieprawidłowego formatowania, która wykrywa problemy z formatowaniem zgodnie z ustawieniami stylu kodu projektu.
 • Aby zapewnić spójność formatowania kodu, opcja Dodaj spację na początku komentarza wiersza została wzbogacona o pole wyboru Wymuszaj ponowne formatowanie, które jest włączane automatycznie.
 • Program formatujący wiersza polecenia obsługuje teraz tryb pracy próbnej w celu sprawdzenia poprawności plików projektu.

Java

 • IntelliJ IDEA 2022.1 obsługuje nowe funkcje Javy 18, która została wydana w marcu 2022 roku.
 • Dekompilator Java został zaktualizowany i jest teraz bardziej kompatybilny z wersją Java 17.
 • Dodano obsługę nowych funkcji wprowadzonych w JUnit 5.7, w tym obsługę adnotacji @EnabledIf/DisabledIf, @NullSource/EmptySource i @TempDir.
 • Zaktualizowano Surround za pomocą szablonu try/catch, aby teraz ponownie zgłaszał wyjątek załadowany w RuntimeException​​ zamiast go zatrzymywać.

Kotlin

 • IntelliJ IDEA 2022.1 obsługuje Kotlin 1.6.20, więc najnowsze funkcje językowe są teraz dostępne w IDE.
 • Zoptymalizowano indeksy pakietów, co doprowadziło do znacznego wzrostu wydajności IDE dla Kotlina.
 • Wprowadzono kilka przydatnych ulepszeń i aktualizacji funkcji Smart Step Into podczas debugowania projektów Kotlin.
 • Wtyczka Kover została zintegrowana z IntelliJ IDEA, aby zapewnić lepsze pokrycie kodu Kotlin.

Groowy

 • Udoskonalono uzupełnianie kodu dla Groovy, dodając większość szablonów postfix podobnych do Java.

Frame-worki i Technologie

 • IntelliJ IDEA Ultimate obsługuje teraz mikrousługi Go, zapewniając funkcje, takie jak odwołania do ścieżek URL, punkty końcowe, wyszukiwanie wszędzie i ikony. Więcej szczegółów tutaj.
 • Podczas pracy z Spring Data MongoDB, IntelliJ IDEA wyróżnia teraz zapytania JSON, uzupełnia operatory i pola dokumentu oraz zapewnia nawigację do okna narzędzia bazy danych z zamapowanych encji.
 • Poprawiliśmy obsługę plików .proto. Wprowadzono nowe działanie intencji, które dodaje brakujące instrukcje importu dla nierozwiązanych odwołań do wiadomości, a środowisko IDE udostępnia sugestie dotyczące ukończenia.
 • IntelliJ IDEA Ultimate teraz lepiej obsługuje odbicie gRPC. Można teraz uruchamiać żądania i uzyskiwać ukończenie nazw usług i metod bezpośrednio z działającej instancji serwera.
 • Ulepszona obsługa Thymeleaf obejmuje mniej inspekcji fałszywie dodatnich, zwiększoną wydajność IDE podczas edycji szablonów Thymeleaf oraz dostrojone poziomy inspekcji i podświetlania.
 • Platforma Helidon jest teraz lepiej obsługiwana dzięki uzupełnianiu kluczy konfiguracyjnych w plikach właściwości i plikach .yaml, a także obsłudze akcji Przejdź do deklaracji i Szybkich dokumentów.

Narzędzia budowy

 • Zaktualizowany pasek postępu Gradle pokazuje teraz, co dokładnie dzieje się z plikami i pomaga oszacować, kiedy proces zostanie zakończony.
 • Dzięki nowej eksperymentalnej funkcjonalności wtyczki kompilatora Maven można teraz ustawiać określone poziomy języka oddzielnie dla źródeł produkcyjnych i testowych.

Kontrola wersji

 • IntelliJ IDEA zapewnia teraz wskazówki Code Vision dotyczące autorstwa kodu w oparciu o historię VCS.
 • Adnotacja za pomocą funkcji Git Blame została ulepszona i teraz podświetla dokładnie te fragmenty, które zostały zmienione w każdym wierszu kodu.
 • Okno narzędzia Szczegóły zatwierdzenia zawiera teraz informacje o podpisach GPG i stanie kompilacji.
 • Nowy interfejs użytkownika okna narzędzia Historia plików Git jest teraz niezależny od procesu indeksowania i jest używany nawet wtedy, gdy indeks dziennika jest wyłączony.
 • Teraz łatwiej jest zarządzać sugerowanymi zmianami w komentarzach GitHub Pull Requests, ponieważ można teraz stosować lub zatwierdzać zmiany lokalnie w IDE.
 • IntelliJ IDEA 2022.1 pozwala teraz użytkownikowi określić różne zewnętrzne narzędzia porównywania i scalania w oparciu o typ pliku.

Profilowanie

 • IntelliJ IDEA Ultimate oferuje teraz IntelliJ Profiler — konfigurację z pojedynczym profilerem, która łączy moc Async Profiler z Java Flight Recorder.

Debugowanie

 • Przeniesiono akcję Upuść ramkę z paska narzędzi do okna narzędzia debugowania i udostępniono ją za pomocą wbudowanej ikony Resetuj ramkę.
 • Aby zmaksymalizować dostępną przestrzeń w oknie narzędzia debugera, etykiety kart są teraz domyślnie ukryte.

Narzędzia QA

 • Wtyczka Selenium UI Testing została znacznie ulepszona w edytorze obiektów strony, w tym ulepszona funkcjonalność i przeprojektowany interfejs użytkownika.
 • Wdrożyliśmy nowy kreator Page Object, który umożliwia wybór języka i struktury automatyzacji testów podczas tworzenia nowej klasy obiektu strony.

Kubernetes

 • Zasoby ładowane z klastra można teraz modyfikować z zakładki edytora.
 • Można teraz ręcznie skonfigurować ścieżkę do kubectl, jeśli nie znajduje się ona w standardowej lokalizacji.
 • Funkcja przekierowania portów dla podów jest już dostępna.
 • Dla wszystkich zasobów w widoku Usługi dostępna jest nowa akcja Opisz zasób.
 • Zdarzenia klastra są teraz wyświetlane w osobnym węźle w widoku Usługi, dostarczając dane o ostatnich zdarzeniach w systemie. Można również wyświetlić zdarzenia dla określonego zasobnika, wywołując na nim akcję Opisz zasób.
 • Wprowadzono ograniczoną obsługę edytorów dla werf.yaml i powiązanych plików szablonów Helm.
 • IntelliJ IDEA Ultimate zapewnia teraz obsługę importowania wartości podrzędnych za pomocą ustawień importowanych wartości wpływających na uzupełnianie i nawigację wbudowanych obiektów w szablonach.

Docker

 • Zaktualizowany został interfejs użytkownika platformy Docker w oknie narzędzia Usługi. Przebudowa została wdrożona dla kontenerów, obrazów, sieci i woluminów.
 • Można teraz tworzyć i konfigurować nowe cele Docker Compose, aby uruchamiać i debugować aplikacje w kontenerach zarządzanych przez Docker Compose.
 • Dodano obsługę Docker Registry HTTP API V2 do użytku z Docker 1.6+.

Praca zdalna

 • Programowanie zdalne zawiera teraz widżet Backend Control Center pokazujący obciążenie procesora, pamięć, pojemność dysku i inne parametry.
 • Nowe ustawienie zabezpieczeń pozwala teraz używać przekazywania kluczy SSH do uwierzytelniania dostępu do repozytoriów Git z komputera zdalnego.
 • Można teraz określić ścieżkę pobierania i dokładne lokalizacje zaplecza IDE na komputerze zdalnym.
 • Klient JetBrains obsługuje teraz więcej edytorów plików, dzięki czemu można teraz pracować z obrazami PNG, diagramami UML, plikami Jupyter Notebook i zasobami układu Android.
 • Dodano opcję Uruchom z pokryciem i okno Profiler do menu, dodano też okna narzędzi Maven i Gradle w menu kontekstowym oraz zaimplementowano bardziej przydatne elementy podmenu.
 • Ulepszono również funkcjonalność debugowania i udostępniono wiele akcji, aby umożliwić bezproblemowe badanie kodu podczas programowania zdalnego.

Narzędzia baz danych

 • Można teraz wybrać wiele tabel i skopiować je do innego schematu.
 • Również dostępna jest teraz edycja wyników w kolekcjach MongoDB równie łatwo, jak w relacyjnych bazach danych.
 • Zmieniono logikę anulowania uruchomionych instrukcji, aby było jasne, że to żądanie jest anulowane, a nie zapytanie, które jest kończone.
 • Można teraz zatrzymać proces tworzenia połączenia bez dezaktywacji źródła danych.

Rozwój web

 • IntelliJ IDEA Ultimate teraz lepiej obsługuje framework Next.js.
 • Dodano odpowiednią integrację z Volta, aby IDE automatycznie rozpoznało Yarn i npm zainstalowane za pomocą tego narzędzia JavaScript manager.

Scala

 • Wprowadzono szereg ulepszeń do obsługi Scala 3.
 • Kreator nowego projektu Scala został ulepszony, aby ułatwić konfigurowanie nowego projektu Scala.
 • Aby poprawić pracę, edytor traktuje teraz aliasy w standardowej bibliotece jako zrozumiałe eksporty, więc na przykład List implikuje scala.collection.immutable.List, a nie scala.List.
 • Inspekcja nieużywanych deklaracji obsługuje teraz publiczne powiązania wprowadzane przez klasy, metody, zmienne, parametry i tak dalej.
 • Debuger Scala został przerobiony i otrzymał kilka cennych ulepszeń.

Integracja przestrzeni

 • Podczas przeglądania zmian w kodzie w środowisku IDE można teraz wybrać, kiedy opublikować komentarz dotyczący recenzji kodu. Można zrobić to od razu lub zapisać komentarz jako wersję roboczą.
 • Udoskonalono interfejs przeglądu kodu, pokazując odpowiednie skróty klawiaturowe.