PhpStorm 2022.2 EAP #3: Tworzenie wyliczeń


Tworzenie wyliczenia za pomocą okna dialogowego Nowa klasa PHP

Dodano możliwość tworzenia wyliczeń za pomocą okna dialogowego Utwórz klasę. Opcja „Wyliczenie” będzie dostępna tylko w projektach, które mają poziom PHP ustawiony na 8.1 lub wyższy.

Gdy chce się dokonać zmian w domyślnym wygenerowanym szablonie, można przejść do Ustawienia / Preferencje | Redaktor | Szablony plików i kodów | Pliki | PHP Enum i zmień tam szablon.

Globalna zmiana czcionki

W tej wersji wprowadzono skrót klawiaturowy, który zmienia rozmiar czcionki na wszystkich kartach. Do jej zwiększenia można użyć kombinacji Ctrl+Shift+./Alt+Shift+. . A do zmniejszenia wystarczy nacisnąć Ctrl+Shift+,/Alt+Shift+, .

Podczas powiększania lub pomniejszania kodu w edytorze pojawi się również wskaźnik pokazujący bieżący rozmiar czcionki i opcję przywrócenia domyślnego.

Zmiana nazwy narzędzia z „Lokalne” na „System PHP

Teraz została również zmieniona nazwa domyślnego pliku binarnego PHP w systemie. Zmieniono go z „Lokalny” na „Systemowy PHP”, aby jego nazwa była bardziej związana z jego przeznaczeniem.

Wyłączenie Xdebug dla narzędzi jakości

Xdebug gdy jest włączony znacznie spowalnia narzędzia takie jak PHP CS Fixer i PHPStan. Więc Xdebug został wyłączony podczas uruchamiania narzędzi jakości.

Istnieje jednak przypadek, w którym Xdebug nie jest wyłączony przez PhpStorm: gdy wybrany jest system PHP jako środowisko uruchomieniowe dla dowolnego narzędzia jakości. W takim przypadku PhpStorm użyje instalacji PHP systemu bez żadnych zmian. Więc jeśli Xdebug jest włączony w instalacji systemu, PhpStorm go nie wyłączy.