RubyMine 2019.3


Oto co oferuje RubyMine 2019.3

  • Mapowanie RuboCop umożliwia teraz zmianę domyślnego mappowania
  • Klient HTTP umożliwia teraz napisanie wielu żądań w jednym pliku .http
  • W przerobionym oknie dialogowym Clone możesz się zalogować i natychmiastowo przejrzeć listę wszystkich repozytoriów pogrupowanych według kont lub organizacji.